jesteś tutaj: strona główna / pomoc / Remanenty

Remanenty (spisy z natury)Osoba prowadząca działaność gospodarczą ma obowiązek sporządzania remanentu (spisu z natury), przynajmniej raz na koniec każdego roku. Prócz remanentu sporządzanego na dzień 1 stycznia i 31 grudnia (spis otwierający rok jest tym samym, który zamyka rok poprzedni), należy przeprowadzić remanent przed rozpocząciem dzialalności i w momencie jej zakończenia oraz na dzień zarządzony przez urząd skarbowy. Możliwe jest również sporządzenie spisu z natury z włansej inicjatywy, jednak konieczne jest pisemne powiadomienie o tym fakcie właściwego sobie urzędu skarbowego.

Spis z natury powinien obejmować towary handlowe, materiału podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe oraz braki i odpadki. W przypadku likwidacji działalności spisem należy objąć również wyposażenie. Różnica pomiędzy spisem z początku i końca roku stanowi o zwiększeniu lub zmniejszeniu kosztów przy rozliczaniu podatku rocznego.

W celu sporządzenia nowego spisu należy wybrać z menu 'Ewidencje' opcję 'Remanenty'. Na stronie tej dostępne będą wszystkie utworzone w systemie remanenty. Data remanentu dotyczy informacji na jaki dzień spis został sporządzony. Data sporządzenia, to dzień w którym spisu faktycznie dokonano. Wartość to podsumowanie wartości wszystkich pozycji spisu. Uwagi dotyczą ogólnie całego spisu. Każdy utworzony tak remanent można edytować zmieniając jego dane, usunąć lub przejść do spiu pozycji. Skasowanie remanentu spowoduje automatyczne usunięcie wszystkich jego pozycji.

Remanenty

Wybierając opsję 'Podgląd' przechodzimy do nowej strony, która dokładnie rozpisuje pozycje remanentu. Każda pozycja opisana jest za pomocą podstawowych danych. Nazwa, ilość, jednostka miary, cena pojedynczej jednostki, wartość całkowita oraz uwagi dotyczące danej pozycji. Za pomocą przycisku 'Dodaj pozycję' tworzymy nowy wpis. Każdą pozycję można oddzielnie edytować lub usunąć. Nie jest koniczne samodzielne wyliczanie wartości pozycji, wystarczy podać ilość i cenę, a podczas zapiu wartość zostanie wyliczona o ile pole to zostanie pozostawione puste. Podobnie jest w pozostałych przypadkach. Wprowadzenie jedynie ceny i wartości wyliczy automatycznie ilość, a ilości i wartości wyliczy cenę. Pod listą znajduje się aktualne wyliczenie łącznej wartości spisu.

Remanenty

Przycisk 'Drukuj' pozwala przygotować stronę do wydruku, dzięki czemu można remanent zachować w postaci papierowej. Wydruk zawiera dodatkową informację o ilości pozycji w spisie. W celu wydrukowania takiej strony, wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+P lub wybrać odpowiednią opcję z menu przeglądarki.

Remanenty

Sporządzone remanenty zostaną automatycznie uwzględnione w Księdzie Przychodów i Rozchodów, jako ostatni wpis w miesiącu, w którym dokonano spisu z natury. Pozycja taka będzie różnicą wartości aktualnego spisu z danego miesiąca oraz wartości spisu go porzedzającego. Zwyczajowo wartość remanentu wpisuje się w kolumnie 'Zakup towarów i materiałów'. Wartość tu podana określa czy koszty zostaną powiększone (wartość jest dodatnia, a więc aktualny spis ma wartość niższą niż poprzedni) lub pomniejszone (wartość jest ujemna, a więc spis aktualny ma wartość większą nić poprzedni). Jeśli system nie znajdzie spisu poprzedzającego to uzna go domyślnie za zerowy.

Remanenty

W podobny sposób remanenty uwzględniane są w zestawieniu rocznym oraz podczas wyliczania zaliczek na poczet podatku dochodowego.